UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.

Magazyn składowania pustych pojemników gaśnic zrealizowany jako rozbudowa już istniejącego obiektu. Projektowana rozbudowa została dopasowana bryłowo, materiałowo i kolorystycznie do całości. Dach jednospadowy, ukryty w attykach, o spadku ~5% w kierunku budynku istniejącego. Nad wejściem i bramą towarową do pomieszczenia zaprojektowano zadaszenie.

  • Ściany zewnętrzne obiektu wykonano z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 150 mm KINGSPAN KS100FH ryflowanie micro, mocowanych pionowo do konstrukcji obiektu.
  • Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego REI 60 zaprojektowano jako samonośną o konstrukcji szkieletowej z elementów żelbetowych wypełnionej bloczkiem gazobetonowym.
  • Zaprojektowano posadzki o układzie konstrukcyjnym i nawierzchni dostosowanej do wymogów pomieszczenia. Założono nośność posadzki na poziomie 3T/m2.
  • Strop nad przyziemiem, posadzkę antresoli zaprojektowano jako żelbetową płytę monolityczną na szalunku traconym z blach trapezowych opartą na stalowej konstrukcji wsporczej. Założono nośność posadzki antresoli na poziomie 3T/m2.
  • Zastosowano podciśnieniowe systemy odwodnienia dachu z podgrzewanymi wpustami. Rozmieszczenie wpustów na dachu wg części graficznej. Dobór technologii wykonania wg technologii dostawcy.
  • Schody prowadzące na poziom antresoli zaprojektowano o konstrukcji stalowej i stopniami z krat pomostowych. Wokół stropu antresoli, otworów transportowych oraz wzdłuż schodów i pomostów technologicznych, zaprojektowano bariery o wysokości pochwytu 1,10 m powyżej poziomu powierzchni komunikacyjnej.
  • Zaprojektowano bariery ochronne wzdłuż attyk obiektu w celu zabezpieczenia przed upadkiem z dachu. Minimalna wysokość zabezpieczenia attyki wynosi 1,10 m od najwyższego punktu połaci dachu.
  • Zaprojektowano drabiny stalowe zewnętrzne do komunikacji na dach obiektu i komunikacji z antresoli na pomost technologiczny obsługi wciągarek łańcuchowych.

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym z antresolą na części powierzchni. Układ konstrukcyjny hali zaprojektowano jako ramowy z profili walcowanych z ramami poprzecznymi i stężeniami podłużnymi. Antresola została zaprojektowana jako układ ramowy w jednym kierunku, w drugim kierunku stateczność zapewniono poprzez zamocowanie się do ram głównych hali. Na belkach antresoli zaprojektowano strop żelbetowy wylewany monolitycznie. Posadowienie zaprojektowane jako bezpośrednie. Komunikację zaprojektowano poprzez klatki schodowe o konstrukcji stalowej. Pomiędzy projektowanym obiektem, a istniejącą halą wzdłuż dłuższej ściany zaprojektowano ścianę p.poż. o konstrukcji słupowo-ryglowej z wypełnieniem murowanym.


Fotorelacja z placu budowy